Podmínky soutěže | Bosý Bod

Podmínky soutěže

Pravidla soutěže

Podmínky soutěže

1. Vyhlašovatel a organizátor propagační akce

Bosý bod s.r.o., Sladkovského 414, 530 02 Pardubice, IČ: 06690556 je pořadatelem a vyhlašovatelem akce Soutěž, v rámci které může účastník získat odměnu v podobě Skinners ponožek, adjustačních ponožek, plátěné tašky + nákrčníku a slevy na nákup (20%, 15%, 10%) na Bosém bodě.

Podmínky účasti v akci a získání odměny se řídí pravidly uvedené v příspěvku.

2. Místo a doba trvání soutěže

Soutěž probíhá na sociální síti Instagram na profilu pořadatele https://www.instagram.com/bosy_bod/ 17. 12. – 23. 12. 2021 včetně uvedených dnů.

 

3. Zájemci a způsob přihlášení

Účastníkem soutěže se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm nebo s adresou na území České republiky registrovaná na sociální síti Instagram. Účast v soutěži je dobrovolná.

Zájemci o akci registrují svůj zájem o účast splněním podmínek a nasdílením videa do příběhu na svůj profil, publikovaný 17. 12. 2021 na instagramovém profilu bosy_bod, nejpozději 23. 12. 2021 do 24:00.

Nasdílením videa na svém profilu, účastník, potvrzuje zájem o účast v akci a bezvýhradnou akceptaci těchto pravidel včetně souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Organizátor a vyhlašovatel si vyhrazuje právo na upřesnění a ověření informací uvedených v registraci účastníka.

 

4. Výherce soutěže

Podmínkou účasti v soutěži je splnit pravidla soutěže uvedená v soutěžním příspěvku instagramového profilu bosy_bod. Výherce bude následně vybrán náhodným losováním.

 

5. Pravidla příspěvků

Ze soutěže jsou zásadně vyloučeny jakékoliv příspěvky, které jsou dle výlučného rozhodnutí organizátora protizákonné, nemravné, navádějící k nemravnému či rizikovému chování anebo z jiného důvodu pro soutěž nevhodné. Organizátor je kdykoliv oprávněn kontrolovat a následně nepřipustit do soutěže anebo vyřadit ze soutěže účastníky s příspěvkem, který dle jeho rozhodnutí bude z jakéhokoliv důvodu nevhodný, a to bez jakékoliv náhrady a bez povinnosti uvádět důvody takového rozhodnutí. Organizátor rovněž žádá účastníky, aby v příspěvcích neuváděli své identifikační údaje.

 

 

 

6. Zpracování osobních údajů

Registrací v akci dle podmínek těchto pravidel uděluje každý účastník organizátorovi a vyhlašovateli akce v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů, v platném znění, (dále jen „Zákon“) souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených na Instagramu za účelem prověření jeho platné účasti v akci, předání a realizaci výhry.

Správcem osobních údajů je organizátor. Účastník bere na vědomí, že jeho osobní údaje budou zpracovávány systematizovaně a mechanicky. Účastník zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v rozsahu a k účelům výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených správcem, zejména vyhlašovatelem akce, jakožto zpracovatelem. Správce je oprávněn k těmto osobním údajům přiřazovat i další osobní údaje účastníka. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a účastník bere tuto skutečnost na vědomí. Účastník má právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a dále zejména pokud zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li jeho osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce o vysvětlení nebo může požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav a osobní údaje blokoval, provedl opravu, doplnil nebo zlikvidoval.

Účastník dává souhlas s použitím všech dálkových komunikačních technik při vzájemné komunikaci, zejména pak souhlas s použitím obsahu na instagramovém profilu pro obchodní a marketingové účely správce.

 

7. Výhra

Na profilu bosy_bod: První vylosovaný získá výhru v podobě Skinners ponožek, druhý vylosovaný získá výhru v podobě Adjustačních ponožek a třetí vylosovaný získá plátěnou tašku a nákrčník Bosého bodu.

Na profilu _domifit_: První vylosovaný získá výhru v podobě 20% slevy, druhý vylosovaný získá výhru v podobě 15% slevy a třetí vylosovaný získá 10% slevu na nákup na Bosém bodě.

 

8.  Oznámení a předání výher:

Výherci budou označeni v Instastories instagramového profilu bosy_bod a následně budou kontaktováni zprávou.

Výhry jsou zasílány poštou na výhercem sdělenou adresu, a to do 30 dnů od skončení soutěže, nebo jiným způsobem na základě předchozí dohody. Nereaguje-li výherce na zaslanou zprávu o výhře do 7 dnů od jejího sdělení organizátorem, jeho výhra bez náhrady propadá organizátorovi. Organizátor neodpovídá za ztrátu, poškození či nedoručení výher. Účastníci nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. Pořadatel ani organizátor tímto není vůči účastníkům soutěže jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění, než jsou uvedená v těchto pravidlech. Výhry nejsou právně vymahatelné.

9. Závěrečná ustanovení

Tato akce není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s Instagramem a Instagram za ni neručí. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně akce musí být směřovány organizátorovi, nikoliv Instagramu.

Akce se řídí právním řádem České republiky. Soutěže se nemohou zúčastnit právnické osoby a zaměstnanci zúčastněných společností, ani jejich rodinní příslušníci. Organizátor soutěže neodpovídá za doručování zpráv.

Organizátor a vyhlašovatel si vyhrazují právo na změnu pravidel. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoliv jednostranně upravit, změnit či doplnit pravidla této akce anebo akci bez jakékoliv náhrady zrušit. Každá taková případná změna bude vyhlášena veřejně na instagramovém profilu bosy_bod.

V Pardubicích 17. prosince 2021

 


Diskuze

Copyright © 2022 Bosý Bod. by Media Heroes s.r.o.
Go Pay Maestro Master Secure Code Verified by Visa Visa