Podmínky soutěže | Bosý Bod

Podmínky soutěže

Pravidla soutěže

Podmínky soutěže

Pravidla pro „Soutěž - Jarní soutěž s Bosým Bodem”

Pravidla soutěže „Soutěž - Jarní soutěž s Bosým Bodem“

(dále jen „Pravidla”)

§ 1

Tato Pravidla stanoví podmínky, podle kterých probíhá soutěž s názvem: „Soutěž - Jarní soutěž s Bosým Bodem” (dále jen „Soutěž”).

§ 2

1. Pořadatelem Soutěže je firma BOSÝ BOD s.r.o. (dále jen „Pořadatel”). 

§ 3

1. Soutěž je vedena na instagramovém profilu Bosého Bodu pod názvem „Jarní soutěž s Bosým Bodem” (dále jen „Aplikace soutěže”), propagována na instagramovém profilu Bosého Bodu (dále jen „profilu”), případně dalších komunikačních kanálech.

2. Soutěž probíhá Od 04.04.2024  do 07.04.2024

3. Pořadatel bude o Soutěži informovat na svém instagramovém profilu.

4. Soutěž není vytvořena, spravována, ani sponzorována firmou Instagram. Instagram je registrovaná obchodní známka Instagram, Inc. 

5. Soutěž bude probíhat na území České republiky. 

§ 4

1. Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby trvale bydlící na území České republiky starší 18 let, mladší pouze se souhlasem zákonného zástupce (každá takováto osoba dále jen „Účastník”), které:

1. jsou registrované na sociální síti Instagram a po dobu soutěže budou mít aktivní osobní instagramový profil. Pořadatel má právo ověřit totožnost soutěžícího, potažmo výherce pro vyhodnocení soutěže v souladu s těmito pravidly.

2. Mechanika soutěže spočívá ve vložení odpovědi do komentáře pod soutěžní příspěvek a sledování profilu Bosého Bodu na Instagramu.

3. Soutěž má jedno kolo, výherci se stávají 3 soutěžící, které vybere pořadatel.

4. Z účasti v Soutěži jsou vyloučeni pracovníci Pořadatele a také nejbližší rodinní příslušníci těchto pracovníků. Rodinnými příslušníky se rozumí příslušníci ve vzestupné a sestupné linii, sourozenci, manželé/manželky, bratranci/sestřenice a osoby, které jsou s pracovníky Pořadatele v adoptivním vztahu. Pořadatel není povinen přijímat a shromažďovat prohlášení týkající se této výhrady.

§ 5

1. Soutěž probíhá na stránkách Instagram (www.instagram.com). Účastník zasláním komentáře do soutěžního příspěvku na Instagram potvrdí svůj záměr účastnit se Soutěže a souhlas s těmito Pravidly. Soutěž bude probíhat v periodě od Od 04.04.2024  do 07.04.2024. Soutěž je jednokolová.

2. Výhercem se stávají soutěžící, které vybere pořadatel a získají následující cenu:

  1. výherce - poukaz na 800 Kč

  2. výherce - poukaz na 500 Kč

  3. výherce - poukaz na 500 Kč

*Poukaz mohou výherci využít na produkty nad 1000 Kč

3. Každý Účastník může poslat maximálně 1 soutěžní odpověď do komentářů pod aktuální soutěžní příspěvek. 

4. Výherce Soutěže bude kontaktován Pořadatelem formou odpovědi pod soutěžním komentářem z oficiálního instagramového profilu Bosý Bod (https://www.instagram.com/bosy_bod/). Výherce bude vyzván, aby prostřednictvím soukromé zprávy sdělil Pořadateli kontaktní údaje. Pokud výherce nebude reagovat s Pořadatelem do 10 dnů od vyhlášení výherce, ztrácí na tuto výhru nárok. 

5. Výherce není oprávněn vymáhat Cenu právní cestou, žádat výměnu Ceny nebo její ekvivalent v penězích. Nárok na Cenu není převoditelný na jinou osobu. Pořadatel si vyhrazuje právo Ceny zaměnit za jiné srovnatelné hodnoty.

§ 

1. Zásady Soutěže stanoví výhradně tato Pravidla. Veškeré propagační a reklamní materiály mají výhradně informační povahu. 

2. Pravidla Soutěže budou dostupná online e-shopu Bosý Bod, dále pak v sídle Pořadatele po dobu trvání Soutěže. Pravidla mohou být na vyžádání rovněž zaslána na uvedenou adresu pod podmínkou, že Pořadateli bude zaslána nadepsaná obálka se správnou poštovní známkou. 

3. Pořadatel si vyhrazuje právo provádět změny Pravidel v době trvání Soutěže, pakliže to nezpůsobí zhoršení podmínek pro účast v Soutěži.

4. Osoby, nesplňující podmínky účasti v Soutěži, nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do Soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že taková osoba se i přes uvedené stala výhercem, bude ze Soutěže vyloučena a nemá nárok na výhru.

5. Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka Soutěže, jehož chování vykazuje známky nekalého či podvodného jednání, je vulgární, hrubě uráží jiné účastníky, Správce / Pořadatele nebo jejich obchodní partnery.

6. Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka Soutěže, u kterého nastane důvodné podezření, že se pokusil obejít pravidla Soutěže nebo jakkoli postupoval v rozporu s těmito pravidly a nebo se pokusil podvodným způsobem ovlivnit výsledek Soutěže, včetně využívání více emailových adres pro soutěžení pod totožným jménem. Toto jednání se považuje za podvodné.

7. Pořadatel si dále vyhrazuje právo vyloučit účastníka Soutěže, jehož chování či instagramový profil odporuje pravidlům sociální sítě Instagram. V případě zjištění tohoto porušení, či v případě podezření bude takový účet nahlášen jako podvodný a případné vydání výhry bude pozastaveno až do vyjádření správce či odpovědného pracovníka společnosti Instagram.

8. Ustanovení těchto Pravidel se řídí českými právními předpisy. Ve věcech neupravených těmito Pravidly se použijí ustanovení občanského zákoníku, zákona o právu autorském a právech příbuzných a dalších zákonů. 

9. Pořadatel nenese odpovědnost za závady spojené s fungováním portálu Instagram, operátorů internetových služeb a dalších třetích subjektů, na jejichž konání nebo zanedbání Pořadatel nemá vliv. Pořadatel dále nenese odpovědnost za okolnosti, které jsou na straně Účastníků. 

10. Pořadatel nenese odpovědnost za zpoždění nebo jakékoliv překážky v komunikaci s Účastníky Soutěže plynoucí z příčin na něm nezávislých. 

11. Pořadatel nenese odpovědnost za nemožnost dodat Cenu Výherci z příčin na něm nezávislých, zejména v případě, že Výherce uvedl nesprávnou adresu. 

12. Přihláška k účasti Účastníka v Soutěži znamená, že se Účastník seznámil se zněním těchto Pravidel a vyjadřuje souhlas s ustanoveními těchto Pravidel.

V Pardubicích dne 26.03.2024

Souhlas se zpracováním osobních údajů

(dále jen „Souhlas“)

Soutěžící tímto svobodně a bezplatně uděluje souhlas k tomu, aby Pořadatel a Agentura zpracovávali osobní údaje Soutěžícího v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajům, a rovněž v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek:

1. Rozsah zpracovávaných osobních údajů

1.1 Osobní údaje mohou být na základě tohoto Souhlasu zpracovávány v rozsahu kontaktních a identifikačních údajů Soutěžícího, konkrétně v rozsahu jména, příjmení, e-mailové adresy, poštovní adresy a tel. čísla Soutěžícího.

2. Účely zpracování

2.1 Účelem zpracování osobních údajů podle tohoto Souhlasu je:

a) navázání kontaktu se Soutěžícím v průběhu Soutěže; 

b) prověření Soutěžícího;

c) zasílání informací o průběhu Soutěže a jejím vyhodnocení; 

2.2 Soutěžící je srozuměn a bere na vědomí, že jeho osobní údaje, konkrétně jméno a příjmení, budou zveřejněny na Webových stránkách (jak jsou definovány v pravidlech Soutěže) a to za účelem oznámení výhry v Soutěži. Soutěžící má právo kdykoliv požádat o nezveřejnění svého jména.

3. Osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje

3.1 Osobami oprávněnými zpracovávat osobní údaje podle tohoto Souhlasu jsou Pořadatel a Agentura.

4. Doba trvání souhlasu, možnost odvolání

4.1 Souhlas je platný po dobu průběhu Soutěže a dále po dobu jednoho (1) roku od ukončení Soutěže.

4.2 Soutěžící je oprávněn tento Souhlas kdykoliv odvolat. Jestliže jej však Soutěžící odvolá v okamžiku, kdy již byly osobní údaje podle výše uvedených Pravidel zveřejněny, nelze se vůči Pořadateli nebo Agentuře domáhat odstranění zveřejnění, které již nejsou v jejich dispozici (zejm. zveřejnění v médiích vlastněných subjekty odlišnými od Pořadatele nebo Agentury).

5. Práva Soutěžícího:

5.1 Právo na přístup k osobním údajům

Soutěžící má právo získat od Pořadatele nebo Agentury potvrzení, zda jeho osobní údaje zpracovává, a právo získat přístup k těmto údajům a informacím o nich.

5.2 Právo na opravu

Soutěžící může požádat o opravu nebo doplnění svých osobních údajů. Pořadatel a Agentura mají povinnost Soutěžícímu v odůvodněných případech vyhovět.

5.3 Právo na výmaz

Soutěžící má právo požádat Pořadatele nebo Agenturu o výmaz svých osobních údajů, pokud je dán některý ze zákonných důvodů pro výmaz.

5.4 Právo na omezení zpracování

V případě nejistoty ohledně přesnosti nebo zákonnosti zpracování osobních údajů může Soutěžící požádat, aby Pořadatel nebo Agentura dočasně omezila zpracování jeho osobních údajů.

5.5 Právo na přenositelnost údajů

Pokud jsou splněny zákonné předpoklady, má Soutěžící právo vyžádat si od Pořadatele nebo Agentury své osobní údaje ve strojově čitelném formátu a právo žádat o předání těchto údajů jinému správci.

5.6 Právo vznést námitku

Soutěžící má kdykoliv právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů Pořadateli nebo Agentuře. Pokud nejsou dány závažné oprávněné důvody pro zpracování, Pořadatel ani Agentura dále předmětné osobní údaje Soutěžícího nezpracovává.

5.7 Právo podat stížnost

Každý Soutěžící má právo podat stížnost dozorovému úřadu v Evropské unii, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušen Zákon o ochraně osobních údajů a/nebo Obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Dozorovým úřadem v České republice je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.Diskuze

Copyright © 2024 Bosý Bod. by Media Heroes s.r.o.
Go Pay Maestro Master Secure Code Verified by Visa Visa